Bestuur

De Evangelische Basisschool ‘De Rank’ valt onder de Stichting Evangelische Basisscholen Arnhem (SEB II). Deze stichting wordt geleid door het bestuur. Het bestuur is als zodanig dus de verantwoordelijke instantie of ook wel het ‘bevoegd gezag’ van de school. Onder haar verantwoordelijkheid wordt de school in al haar facetten vorm gegeven.

Het doel van het bestuur is het besturen van de organisatie, het realiseren van de doelen en in rechte vertegenwoordigen (bevoegd gezag) van de SEBII. Besturen omvat de integrale eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van de school, de identiteit van de school, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Hierbij worden de wettelijke kaders in acht genomen.

In de statuten van SEB II en in het managementstatuut worden de onderscheiden taken en verantwoordelijkheden van de bestuurders omschreven.

Het bestuur van SEB II is als volgt samengesteld:

voorzitter:

Dhr. Ton Ippel  ( voorzitter.seb2@gmail.com )

penningmeester:

Dhr. Erik Kodde  ( finance.seb2@gmail.com )  

secretaris:

Dhr. Sjoerd Tannemaat ( secretaris.seb2@gmail.com )

 

Postadres:

Pythagorasstraat 9
6836 GA ARNHEM